Kdy zdanit příjem z prodeje

Kdy se musí zdanit příjem z prodeje nemovitosti

Velmi často se klienti dotazují, v jakých případech jsou povinni zdanit příjem z prodeje nemovitosti. Musí tento příjem zdanit vždy, či nikoliv? Zákon přesně vymezuje podmínky, kdy tak učinit nemusíte, či naopak kdy je vaší povinností uvést příjem z prodeje nemovitosti do daňového přiznání. Zákon nám říká: Příjem z prodeje nemovitosti je osvobozen od daně z příjmu, pokud je dodržen časový test, případně peníze použijete na řešení vlastní bytové situace.

Nejprve si vysvětlíme, co je „časový test“.

Jedná se o zákonem stanovenou dobu, která je nutná pro osvobození od placení daně z příjmů.  Osvobozen je příjem z prodeje nemovitosti, pokud v něm má prodávající bydliště minimálně dva roky bezprostředně před prodejem. A nemusí se přitom jednat o trvalé bydliště. Dalším důvodem k osvobození od daně z příjmů je případ, kdy prodávající použije prostředky získané prodejem na obstarání vlastní bytové potřeby. Příjem je osvobozen i tehdy, pokud doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti přesáhne dobu 10 let. Tato lhůta je platná od roku 2021. Tedy v případě, že nemovitost byla zakoupena do konce roku 2020, činí tato doba pět let. Není-li splněna žádná z těchto zákonných podmínek pro osvobození od daně z příjmu, pak základem daně dle § 10 zákona o daních z příjmu je příjem snížený o související výdaje, tedy včetně pořizovací ceny nemovitosti. Další související častý dotaz bývá na nemovitosti pronajímané, nebo získané dědictvím.

U pronajímané nemovitosti, tedy nemovitosti, ve které prodávající nebydlí, musí být aktuálně dodržen již zmíněný desetiletý časový test mezi nabytím a prodejem nemovitosti. A i v tomto případě platí možnost osvobodit příjem z prodeje před uplynutím desetileté vlastnické lhůty, pokud jste peníze získané prodejem využili na obstarání vlastní bytové potřeby.

U prodeje zděděné nemovitosti se do lhůty započítává i doba vlastnictví dané nemovitosti zůstavitelem, pokud se jedná o dědictví po příbuzném v přímé linii nebo po manželovi či manželce. Například pokud jste dědictvím získali byt v roce 2022 po prarodiči, na prodej tohoto bytu se nevztahuje daňová povinnost, pokud zesnulý prarodič daný byt vlastnil déle než 10 let.

Nedojde-li k dodržení časového testu či řešení vlastní bytové situace, je nutné tuto skutečnost finančnímu úřadu oznámit například prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na stránkách Finanční správy, a to v zákonné lhůtě pro podání daňového přiznání na daň z příjmu.

Co se týče techniky podání daňového přiznání, od počátku roku 2023 platí, že osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) mají nově ze zákona zřízenou datovou schránku. Jsou tedy povinny podávat daňové přiznání elektronicky.

V takovém případě pak do daňového přiznání uvedou i případné příjmy z prodeje nemovitosti.

Na druhou stranu ale zaměstnanci, penzisté nebo studenti, kteří vyplňují daňové přiznání výjimečně právě z důvodu příjmů z prodeje nemovitosti, mohou vyplnit daňové přiznání ručně a papírovou verzi doručit na finanční úřad.

vydáno 30. ledna 2024